Odkazy:Copyright (c)
2005 - 2011
Lukáš Pěnkava

 Dolní Lukavice» Oficiální stránky «

[Historie obce]  ::  [Mapa obce]  ::  [Mapa okolí]  ::  [Mapa Česka]  ::  [Historické mapy]


  Lukavice je poprvé zmiňována k roku 1216, kdy se odtud píše Štěpán, roku 1243 a 1245 bratři Bohuchval a Vitla, jméno Vitla se vyskytuje v pramenech i ve 14. století. V Lukavici sídlil jeho bratr Wilman, jeho vdova Zdeňka ustanovila roku 1366 Vitlu jako nového faráře v Lukavici. Roku 1379 je vlastníkem Lukavice Vojslav a půl lánu zde měl jakýsi Otík. Pro toto období se většina pramenů týká zdejšího kostela a obsazení fary. Roku 1423 seděl na tvrzi Jan z Talmberka, ovšem patronem kostela byl v této době Štěpán z Lukavice.

  Dle berní ruly patřil roku 1654 statek Ottovi Jiřímu z Helverssenu a ve vsi hospodařilo 7 sedláků a 6 chalupníků a byl zde i jeden Žid. Dle tereziánského katastru zde o sto let později bylo 23 hospodářů, panský mlýn o 3 kolech a stoupě a 4 Židé (krejčí, podomní obchodník, obchodník s peřím, plátnem a tabákem), poddaní si komisařům stěžovali na nadměrné zatížení robotou. To již držel Lukavici hrabě František Morzin, který zde nechal vystavět rozlehlý barokní zámek jako hlavní sídlo rozrůstajícího se panství. Roku 1780 prodal hrabě Karel Josef z Morzína celé panství hraběti Karlu Bedřichovi z Hatzfeldu, vykonávajícímu tehdy úřad státního ministra vnitřních věcí. V letech 1758-1760 byl zámeckým kapelníkem proslulý Josef Haydn. Po čtrnácti letech koupil zámek hrabě Hugo Damián ze Schönbornu, který z panství roku 1811 vytvořil fideikomis. Jeho nástupce Bedřich Karel přikoupil roku 1818 ještě lužanský statek. Posledním feudálním vlastníkem byl Ervín ze Schönbornu, který zemřel roku 1881. Jeho potomci zde působili až do roku 1945.

  V roce 1900 zde bylo 122 čísel popisných a 866 obyvatel a pivovar, v Hájích byla těžena malířská hlinka. Velkostatek byl odkoupen po pozemkové reformě jako státní zábor, pak zde po zestátnění byla v letech 1955-1962 psychiatrická léčebna. Od roku 1991 je zámek v majetku obce. Na konci 20. století je v Dolní Lukavici 168 domů a 457 obyvatel.

  Velké návsi dominuje kostel, na jižní straně pak zámecký areál, zástavba je tvořena dosud charakteristickými klasicistními statky, vytvářejícími zejména podél silnice na Horní Lukavici půvabný celek. Novější domky většinou postaveny na okrajích, zejména směrem na Přeštice před hospodářským dvorem. Zámek je barokní stavbou, vytvořenou ve dvou fázích architektem Jakubem Augustonem mladším, centrální část byla dokončena roku 1708 a boční křídla po roce 1724. Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého v severním křídle, vyzdobená freskou Františka Julia Luxe, byla vysvěcena roku 1730. Rozlehlý zámecký park ve francouzském stylu založil Jan Ferdinand Schor a kdysi bohatou sochařskou výzdobu dodal Ondřej Filip Quintainer, dnešní podoba pochází z přírodně krajinářské úpravy realizované v 19. století. Před zámkem směrem k návsi je komplex hospodářského dvora a pivovaru s budovami barokního původu, řešenými současně se stavbou zámku. Druhý hospodářský dvůr byl založen na okraji obce při cestě do Přeštic. Na opačném severním okraji vsi stojí velký kontribuční barokní špýchar. V centru návsi stojí kostel sv. Petra a Pavla. Kostel je gotického původu, z této doby pochází presbytář a obvodové zdivo lodi. Kostel byl již ve 14. století farním, kaplanství pak zřízeno r. 1407 Janem z Lukavice k oltáři deseti tisíc mučedníků. Roku 1691 byla opět nadána fara hrabětem z Morzinu. Při faře, ke které příslušel i kostel v Seči, byl zřízen tehdy vikariát, zahrnující fary v okolí Chudenic až po Přeštice. Kostel raně barokně přestavěn roku 1684 a poté 1734 pravděpodobně J. Augustonem. Je zde uloženo srdce hraběte Ferdinanda z Morzinu a Marie Františky Rajské z Dubnice.

  Za kostelem je umístěna raně klasicistní fara z roku 1800, patrová s mansardovou střechou. Schönbornský znak je umístěn nad kamenným portálem s datací do roku 1800. Před kostelem stojí sloupková barokní boží muka s českým nápisem na soklu:
„Léta panie 1741 nákladem Adama Havránka ke cti a chvale bozí postaveno gest".
Ve vsi jsou dvě sochy sv. Jana Nepomuckého, vrcholně barokní z roku 1714 proti čp.82 a lidově barokní z roku 1807 na vysokém soklu při mostě. Na severním okraji je ve svahu umístěn dobře dochovaný starý židovský hřbitov, pocházející údajně z konce 15. století, s náhrobky od 18. století. Ve vsi žila od 17. století velká židovská komunita, která dosáhla největšího rozsahu kolem roku 1837, 240 osob představovalo čtvrtinu všech obyvatel. Synagoga z pol. 19. století byla přestavěna na obytný dům, dnešní čp.93. Za hřbitovem stojí starobylá drobná roubená chalupa.

[Zdroj: Tomáš Karel: Jižní Plzeňsko I - historicko-turistický průvodce č. 12, Domažlice, 1999]

* * *

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ

"Dolní Lukavice, far. ves nad Úhlavou, hejtm., okr. a pš. Přeštice; 134 d., 831 ob. č., 4 n. (1890), kostel sv. apošt. Petra a Pavla (1384 far.), 4 tř. šk, špitál, mlýn. Alod. panství (5532 ha půdy) se zámkem, dvorem, pivovarem a cihelnou drží Karel hr. Schönborn. Lukavice jest rodištěm starobylé vladycké rodiny z Lukavice, po níž tu následovala v XV. a XVI. stol. příbuzná rodina Lukavských z Řeneč, kteří prodali Lukavici (1556) Jindřichovi Chlumčanskému z Přestavlk, po němž se tu připomíná Petr z Říčan (1606), Jáchym Loubský z Lub (1615), Kocové z Dobrše, načež rychle se vystřídal rod z Helversenu, Harrachu, Millesima, Morzina (1666 - 1780), z Hatzfeldu (od r. 1780) a r. 1794 koupili Lukavici hr. Schönbornové. R. 1708 stará tvrz zbořena a na jejím místě vystavěn nynější zámek."

» NAHORU «